เสนอแล้วภาคเอกชน ช่วยเหลือคนละ 5000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า ดีมากครับ

ล่าสุด นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร ย้ำประชาชนที่ได้รับเงินจากโครงการ คนละครึ่ง

และโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน”ไม่ต้องนำรายได้ดังกล่าว มายื่นรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ประจำปี

เนื่องจากคณะรั ฐมนตรีและกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธร รมดา

ขณะนี้กรมสรรพากร กำลังยกร่างก ฎหม ายเสนอ แต่เนื่องจากมีการขยายม าตรกา รหลายครั้ง

จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมด เพื่อร่างก ฎหม ายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรั  ฐมนตรีในคราวเดียว

เสนอช่วยคนละ 5,000


ด้าน นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เผย ยอดการใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส 2 ล่าสุด

มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 53,000,000,000 บาท ใครยังไม่เปิดใช้สิทธิให้เร่งดำเนิ นการภายในวันที่ 14 มกราคมนี้

ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนข้อเสนอของภาคเอกชน ให้รั ฐบาลช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่ง คนละ 5,000 บาทนั้น

ยังไม่ได้มีการพิจารณา ซึ่งคาดว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรีจะมีก ารหารือเรื่ องของม าตรกา รเศรษฐกิจที่ออกมาก่อนหน้า

และอาจจะมีการขยายระ ยะเวลาสิ้นสุดโครงการคนละครึ่ง ออกไปจากวันที่ 31 มีนาคมนี้ (เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้สิทธิเร่งใช้จ่าย จนเกิดความแออัด ไม่ปลอดภั ยต่ อการป้องกัน C V 1 9