กรมการเงินทหารบก เปิดบรรจุพนักงานราชการ 20 อัตรา พนักงานบริการฯลฯ วุฒิ ม.3 ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

เรียกได้ว่ากลายเป็นภาพข่าวการสมัครงานที่ชาวเน็ตต่างเข้าพูดมาถึงกันเมื่อเร็วๆนี้ หลังกรมการเงินทหารบก เปิดสมัครรับราชการทั้งหมด 20 อัตรา โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. และวุฒิกาศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป โดยสามารถยื่นเรื่องสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ ณ กรมการเงินทหารบก โดยตำแหน่งงานว่าง 2 ตำแหน่งด้วยกัน อาทิ พนง.การเงินและบัญชี และ พนักงานบริการ โดยผู้สมัครมีอายุระหว่าง 18-30 ปีที่มีความสนใจเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติฉพาะบุคคลชาย และหญิงที่กรมการเงินทหารบกกำหนดอีกด้วย หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม วันนี้ทีมงานได้รวบรวมมาไว้ ดังนี้

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564

ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  1.  ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) จํานวน 16 อัตรา
  2.  ตําแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) จํานวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

  1.  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก เข้าเป็นทหารกองประจําการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปีที่สมัครสอบ
  2.  มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็น พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก โดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/29 ซม. โดยจะพิจารณา จากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุในแบบ สด.43
  3.  ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจําพวกที่ 1 เท่านั้น
  4.  งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 ซึ่งจะต้อง เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2547
  5.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

  1.  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30ปี (เกิดปี พ.ศ. 2534 – 2546) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
  2.  ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
  3.  ตําแหน่ง พนักงานบริการ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัครสอบ

กําหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อด้วยตนเองและ

จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครมาที่

กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

หมายเหตุ ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และ เอกสารที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราฝากก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม2564 และหลังวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับการพิจารณา