กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับพนักงานราชการ 23 อัตรา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เงินเดือน 21,000

อาชีพหมอ แพทย์ และพยาบาล มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันผู้ป่วยมีมากกว่าจำนวนของบุคลากรทางการแพทย์ และยิ่งในช่วงสถานการณ์ CV-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ความจำเป็นของหมอ และ พยาบาลต่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีหน้าที่คอยตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยทางด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณะสุขและเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางห้องปฏิบัติการโดยตรง

ล่าสุดทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการหลายตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 อัตรา โดยมีเงินเดือนให้ตั้งแต่ 18,000 ถึง 21,000 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 1. จำนวน 2 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)

 1. จำนวน 5 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสุขศึกษา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

 1. จำนวน 6 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีหรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร

6. ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี

 1. จำนวน 6 อัตรา
 2. เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี

7. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

8. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วุฒิปริญญาโท)

 1. จำนวน 1 อัตรา
 2. เงินเดือน 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางชีวเวชศาสตร์

สำหรับผู้ที่สนใจ อยากเข้ามาเป็นพนักงานราชการ และมีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน สามารถอ่านรายละเอียด และสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://www.dmsc.moph.go.th ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564 นี้นะคะ