กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการหลายตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง นักวิชาการขนส่ง ฯลฯ วุฒิ ปวชขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 37,680

News

การดูแลและพัฒนาการขนส่งทางน้ำ เป็นส่วนสำคัญในระบบขนส่งที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง กรมเจ้าท่า จึงมีส่วนสำคัญในการดูแลพื้นน้ำและการเดินทางทางน้ำ เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

การขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย โดยได้มีการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ล่าสุดทางกรมเจ้าท่า ได้มีการเปิดรับสมัครเพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง โดยมีรายได้สูงสุด 37,680 โดยรับผู้สมัครที่มีวุฒิตั้งแต่ ปวช ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

1. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง

เงินเดือน : 37,680 บาท

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ได้รับใบอนุญาตผู้นำร่องชั้นอาวุโส

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
 2. ได้รับใบอนุญาตผู้นำร่องชั้นอาวุโส
 3. ได้รับการประกาศจากกระทรวงคมนาคมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง
 4. เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานนำร่องรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี

การรับสมัคร

 1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 2. ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 5 ชั้น สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า
 3. เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 4. 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

2. ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

เงินเดือน : 11,280 – 13,800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 6 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช. , ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

3. ตำแหน่ง : นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล)

เงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
 2. มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

4. ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

เงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

5. ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี)

เงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 2. ทางวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ทางการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ทางวิทยาการเดินเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

6. ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงินเดือน : 19,500 – 22,750 บาท

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี , ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมซอฟแวร์ ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวครบ อยากเข้าร่วมเป็นพนักงานราชการของกรมเจ้าท่า สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://md.thaijobjob.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป