กรมทางหลวงชนบท เปิดรับพนักงานราชการ 81 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเครื่องกล ฯลฯ เงินเดือน 13,800-19500

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับคนที่กำลังมองหางานที่มีตำแหน่งมั่นคงและมีสวัสดิการดีๆ เพราะกรมทางหลวงชนบท ได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล นายช่างไฟฟ้า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นิติกร วิศวกรโยธา และวิศวกรไฟฟ้า รวมแล้ว 81 อัตรา

โดยตำแหน่งดังกล่าวมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 13,800-19500 บาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 มิถุนายน 2564 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดที่ด้านล่างได้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 10 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2. ตำแหน่ง นายช่างโยธา

จำนวน 39 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

3. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

4. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
 2. กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไปและมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 4 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกล ที่กำหนด 4 ปี รวมเป็น 9 ปี)

6. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
 2. กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไปและมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 4 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกล ที่กำหนด 4 ปี รวมเป็น 9 ปี)

7. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
 2. กรณีไม่มีวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

8. ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน 7 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

9. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

จำนวน 14 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
 2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

10. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับ ภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

การรับสมัครสอบ

สำหรับท่านที่สนใจในตำแหน่งดังกล่าวสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ https://drr.thaijobjob.com/ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 มิถุนายน 2564 โดยเลือกหัวข้อ พนักงานราชการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย