โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

ถือเป็นข่าวสมัครงานที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับ ข่าวรับสมัครโรงพยาบาลศรีธัญญา หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อที่จะสมัครงานที่ตรงตามคุณสมบัติที่ตัวเองต้องการ วันนี้มาถึงแล้วโอกาสดีๆ  ล่าสุดทางโรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา ส่งใบสมัครผ่าน e-mail เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 นี้

โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคทางจิตเวช เดิมชื่อ โรงพยาบาลโรคจิตภาคกลาง (นนทบุรี) ด้วยความริเริ่มดำเนินการของนายแพทย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม (เถียร ตูวิเชียร) ได้ที่ดินมาจำนวน 1,067 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดยมีนายแพทย์ ขจร อ้นตระการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีธัญญา สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลจิตเวช ขนาด 1,430 เตียง (ปัจจุบันปรับลดเหลือ 750 เตียง ตามนโยบายคืนผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน) มีพื้นที่ทั้งหมด 415 ไร่ 57 ตารางวา ที่ตั้ง ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

อยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรของโรงพยาบาลศรีธัญญา รีบสมัครเลย โอกาสมาถึงแล้วจ้า

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1 นักจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน 13,300 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2 เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน 10,200 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3 พนักงานขับรถยนต์
เงินเดือน 7,590 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เงินเดือน 7,590 บาท
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2 มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

วิธีการรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจจะยื่นใบสมัครดำเนินการดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ของโรงพยาบาล www.srithanya.go.th โดยการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วดำเนินการรวมเอกสารส่งไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยหน่วยงานจะพิจารณาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกิน วันที่ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2564 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail:[email protected]