กลุ่มทบทวนประกันสังคม รับเงินคนละ 5000

คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตน ภายในวันที่ 31 ตุล าคม 2564 โดยยื่นผ่าน www. sso . go . th ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

ล่ าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้ทำการประมวลผลข้อมูลกลุ่มผู้ประกันตนที่ยื่นคำขอทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.ที่ผานมา และ ได้เริ่มทยอยโอนเงินกับผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา ทุกสัปดาห์จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 นี้

แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามการประกาศล็อกดาวน์ ได้ดังนี้

10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะล า และสงขล า

3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธย า

16 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

สรุปโอนเงินเยียวย า ผู้ประกันตน มาตรา 33,มาตรา 39 และ มาตรา 40 ดังนี้

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ รับเงินเยียวย าคนละ 2,500 บ าท

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ รับเงินเยียวย าคนละ 5,000 บ าท

ตรวจไทม์ไลน์การโอนเงินรายละเอียด มีดังนี้

มาตรา 39 และมาตรา 40 โอนทุกวันพฤหัสบดี

มาตรา 33 โอนทุกวันศุกร์