กฟผ. แจงแล้ว ข่าวจับมือกับ ปตท. ทำค่าไฟแพงขึ้น

คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก กรณีการโพสต์ข้อมูลระบุว่า สรุป ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น เพราะ ปตท. และ กฟผ. ร่วมกัน ชงกันเองกินกันเองใช่หรือไม่ ทำน่าเก ลียดเกินไปไหม

ทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่ าว และชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ราคาก๊าซที่ ปตท. ขายให้ กฟผ.

มีหน่วยงานภาครัฐฯ คอยกำกับดูแลตาม พรบ. ประกอบกิจการพลังงาน

โดยค่าไฟฟ้าประกอบไปด้วยค่าใช้จ่าย 3 ส่วนดังนี้

1. ค่าไฟฟ้าฐาน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า คิดตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง แบบอัตราก้าวหน้า

และ 1.2 ค่าบริการ มีราคาเท่ากันทุกเดือนตามประเภทของมิเตอร์ไฟฟ้า

2. ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่า FT เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า มีการปรับปรุงทุก 4 เดือนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซนต์ บวกเพิ่มร้อยละ 7 จากค่าไฟฟ้าฐานที่รวมค่า FT แล้ว