บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าบัตร วันนี้ 18 ธ.ค. 64

เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง ข่าว ดีอีกแล้ว อัปเดตการโอนเงินเยียวย า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยกรมบัญชีกล าง โอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน ต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน สำหรับในเดือนธันวาคมนี้ กรมบัญชีกล าง จะโอนเงินตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

วงเงินซื้อสินค้า 700 และ 800 บ าทต่อเดือน โดยเป็นวงเงินเดิม 200 และ 300 บ าท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บ าท

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บ าทต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บ าทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บ าทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บ าทต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

(ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป)

วันที่ 18 ธันวาคม 2564

เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน

เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท ส่วนที่เกินจาก 100 บ าท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

โอนเงินเบี้ยความ พิ ก า รรับเงิน 1,000 บ าท เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บ าท ถึงเดือน กันย ายน 2565 จากจำนวน 800 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บ าทต่อคนต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บ าท/คน/เดือน ระยะเวล า 2 เดือน (เดือนพ.ย.- ธ.ค. 64) รวมเป็น 500 บ าทต่อคน ในเดือนพ.ย.และธ.ค. และรวมเป็น 1,800 บ าท สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และสะสมในเดือนถัดไปได้

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่สุด โดยเบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์โดยนำรายได้ของครอบครัวมาคำนวณสิทธิด้วย คือ ไม่เกิน 200,000 บ าทต่อปี จากเดิมที่พิจารณาเพียงรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี

ทั้งนี้การเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ จะเริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี 2565 คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งเป็นเปิดการลงทะเบียนรับทั้งคนใหม่ และให้คนเก่าลงลงทะเบียนด้วยเพื่อทบทวนสิทธิ และถ้ามีผู้ได้รับสิทธิมากกว่าที่คาดไว้ ก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้เอาจำนวนเงินเป็นตัวตั้ง แต่ใช้หลักเกณฑ์ใครที่อยู่ในเกณฑ์ ก็จะได้รับสิทธิ