พรุ่งนี้ โครงการสนับสนุนชาวนา เงินเข้า 1,000 เตรียมกดได้เลย

คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.64 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการมาตการช่วยเหลือชาวนา

ซึ่งได้รับการอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้เห็นชอบกรอบการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ในส่วนของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นการจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสข ายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

นายกษาปณ์กล่ าวว่า รัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บ าท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บ าทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบ าท

เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน โดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่จะเริ่มโอนในวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 โดยมีเกษตรกรได้รับเงินจำนวน 4,452,805 ครัวเรือน เป็นเงิน 51,988 ล้านบ าท

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรอเลย ธ.ก.ส.โอนเงินลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพข้าวไร่ละ 1 พันบา ท 13-17 ธันวาคมนี้