รัฐฯ เตรียมเยียวยาคนว่างงาน 2 เด้ง

คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่ าวถึงแนวทางการเยียวย านักร้อง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์

ที่ได้รับผลกระทบจากCV ว่าแนวทางการช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มนายจ้าง

ให้ลงทะเบียนโครงการ SME (โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน) ที่จะได้รับเงิน 3,000 บ าทต่อหัวลูกจ้าง 1 คน เพื่อช่วยเหลือนายจ้างเป็นเวล า 2 เดือน โดยไม่มีภาษี

กลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม

ประกันสังคมจะเยียวย าว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย 50 เปอร์เซนต์ ของ 15,000 บ าท จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บ าท และจ่ายอีก 5,000 บ าท จากรัฐบาล (ม.33 เรารักกัน)

โดยจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ก่อน หากได้รับการเยียวย าในลักษณะดังกล่ าวเท่ากับว่าได้รับเงินเยียวย า 2 เด้น รวมจำนวนเงิน 12,500 บ าท

กลุ่มลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม (ศิลปินอิสระที่ไม่มีเงินเดือน ไม่มีฐานข้อมูลในระบบประกันสังคม)

จะให้ลงทะเบียนเข้ามาตรา 40 ผ่านสมาคมคนบันเทิง สมาคมนักดนตรี สมาคมร้านอาหารที่เกี่ยวกับเครื่องดืม ให้รับรองข้อมูลมาเพื่อเข้าสู่ระบบ

โดยจะต้องนำเข้าเสนอต่อกระทรวงการคลังอีกครั้งเพื่อรับเงินเยียวย า 5,000 บ าท เช่นเดียวกับผู้ประกันคนมาตรา 33 แต่จะได้แค่ขาเดียวเท่านั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ กรณีผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อาจไม่เข้าข่ายมาตรา 40 ของประกันสังคม จะประสานให้กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจตัวเลขและเป็นผู้ดูแลเยียวย าต่อไป คล้ายๆ กับกรณีผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีอายุเกิน 65 ปี ไม่เข้าข่ายมาตรา 40 ก็ได้ประสานให้กระทรวงคมนาคมเยียวย า

สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเยียวย าดังกล่ าวนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณกระทรวงการคลัง สภาพัฒน์ฯ และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป พร้อมคาดว่าจะสามารถจ่ายเยียวย าได้ในเดือน ธ.ค. นี้

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบตัวเลขในระบบพบว่า ทั้งประเทศคาดว่าอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1.5 แสนราย ซึ่งจะต้องใช้เม็ดเงินกู้จากรัฐบาลเยียวย าประมาณ 750 ล้านบ าท

ส่วนผู้ที่เกินอายุเกิน 65 ปี ซึ่งไม่เข้าข่ายมาตรา 40 ของประกันสังคม จะประสานให้กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจตัวเลขและเป็นผู้ดูแลเยียวย าต่อไป