ส่องทะเบียนรถ นายกฯ ลงพื้นที่ชายแดนใต้

ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้าง วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต. ส่วนขย าย) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหม พร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ จ.ยะล า และ จ.ปัตตานี

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายภิรมย์ นิลทย า ผู้ว่าราชการจังหวัดยะล า และ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการให้การ และประชาชน กลุ่มต่าง ๆ มาให้การต้อนรับ

ซึ่งก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรี และคณะ จะเดินทางมาถึง บุคคลที่จะเข้าไปภายในอาคารส่วนราชการ หรือห้องประชุม จะต้องมีการตรวจหา CV-19 โดยการ ตรวจด้วย ATK ไม่เว้นสื่อมวลชน

โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้บริการ นอกจากนี้การดูแลความปลอดภัยก็อยู่ในขั้นสูงสุด มีการปิดถนนสายสิริโรรส บางส่วน ที่เป็นเส้นทางผ่านหน้า ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โคยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้บริการในการตรวจหา CV-19

สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติงานสำคัญ

ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การบริหารจัดการด้านความมั่นคง และชายแดน การบริหารจัดการนำการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ CV-19

และการเตรียมการภายหลังการผ่อนคล ายมาตรการควบคุมเชิงพื้นที่ในพื้นที่ รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในโครงการ

การขจัดความย ากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบแนวทาง 1 ข้าราชการ ศอ.บต. 1 ครัวเรือนย ากจน พร้อมกันนี้ ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อีกด้วย

ขณะที่นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางด้วยรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน 1 ขข 2880 กรุงเทพมหานคร เพื่อเดินทางมาประชุมที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อในพื้นที่

ก่อนเดินทางมาถึงได้มี กลุ่มมวลชนต่างๆ มารอให้การต้อนรับ พร้อมด้วย บรรดานักหาเลขที่ตั้งใจมาเล็ง หมายเลขทะเบียน รถที่นายกรัฐมนตรีนั่งมา เมื่อเดินทางมาถึง พร้อมกับโบกมือทักทายกลุ่มพลังมวลชนที่มารอต้อนรับ ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร ก่อนที่จะเดินเข้าไปปฎิบัติภารกิจภายในศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายเลขทะเบียน 1 ขข 2880

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ชอบเลขทะเบียนรถนายกฯ ที่ใช้ลงปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ สามารถซื้ อตามกันได้เลยจ้า