โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนธันวาคม 2564

ประชาชนติดตามเป็นวงกว้าง วันที่ 8 ธันวาคม 2564 มีรายงานว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร โดยกรมกิจการเด็กและเย าวชน ประกาศ โอนเงิน ประจำรอบเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 600 บ าท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

– ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุน เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเย าวชน จะทราบผล การจ่ ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากมีการจ่ ายเงินไปแล้ว

ผู้มีสิทธิรับเงิน

– ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

– ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุน ภายใน 25 พฤศจิกายน 2564

การจ่ ายเงิน

– จ่ ายตรงงวด และจ่ ายตกเบิก จำนวน 600 บ าทต่อเดือน

– จ่ ายย้อนหลังให้ตามสิทธิของแต่ละบุคคล

– ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ที่มายื่นขอรับสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุล าคม 2563 เป็นต้นไป สิทธิที่ได้รับจะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ ไม่ย้อนหลังให้ไปจนถึงเดือนที่เด็กเกิด

อย่างไรก็ตาม เงินอุดหนุนเด็ก 600 เงินสงเคราะห์บุตร 800 บ าท เข้าบัญชี 9 ธ.ค. นี้